Dziennik elektroniczny

Menu główne
Menu użytkowe
Pracownicy szkoły
Szkolne strony
Dla uczniów
Administracja

Pobierz bezpłatny program PIT Format 2012!
Przekaż 1% podatku swojej szkole!
Dowiedz się więcej na stronie
Stowarzyszenie "Przyjazna Szkoła", www.ps.org.pl


Ochrona pracy pracowników młodocianych

Ochrona pracy pracowników młodocianych
- w praktyce.
1. Szczególna ochrona zdrowia
Młodociany bez badań lekarskich (wykonanych przez uprawnionego lekarza) nie może być
dopuszczony do pracy !!!
2. Szczególna ochrona zdrowia
Młodociany podlega wstępnym, okresowym i kontrolnym badaniom lekarskim.
Jeżeli lekarz orzeknie, że dana praca zagraża zdrowiu młodocianego, pracodawca jest obowiązany
zmienić rodzaj pracy, a gdy nie ma takiej możliwości, niezwłocznie rozwiązać umowę o pracę i
wypłacić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia za okres wypowiedzenia.
3. Stosunek pracy
Umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego powinna być zawarta przed dopuszczeniem
młodocianego do pracy.
4. Stosunek pracy
Umowa powinna określać w szczególności:
1) rodzaj przygotowania zawodowego,
2)czas trwania i miejsce odbywania przygotowania zawodowego,
3)sposób dokształcenia teoretycznego,
4)wysokość wynagrodzenia.
5. Stosunek pracy
Rozwiązanie za wypowiedzeniem umowy o pracę jest dopuszczalne w razie:
- niewypełnienia przez młodocianego obowiązków wynikających z umowy o pracę lub
obowiązku dokształcania się, pomimo stosowania wobec niego środków wychowawczych,
- ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
- reorganizacji zakładu pracy uniemożliwiającej kontynuowanie przygotowania zawodowego,
- stwierdzenia nieprzydatności młodocianego do pracy, w zakresie której odbywa
przygotowanie zawodowe.
6. Szczególna ochrona zdrowia
Nie wolno zatrudniać młodocianych przy pracach wzbronionych określonych w rozporządzeniu
Rady Ministrów z dnia 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i
warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. Nr 200, poz. 2047 z późn. zm.)
7. Czas pracy
Czas pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może przekraczać 6 godzin na dobę, a w wieku
powyżej 16 lat 8 godzin na dobę.
8. Czas pracy
Młodocianego nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej.
Powyższe dotyczy wszystkich młodocianych zatrudnionych także w ciastkarniach i piekarniach.
9. Czas pracy
Do czasu pracy młodocianego wlicza się czas nauki w wymiarze wynikającym z obowiązkowego
programu zajęć szkolnych, bez względu na to, czy odbywa się ona w godzinach pracy.
10. Czas pracy
Jeśli zatem młodociany ma zajęcia w szkole przez 6 godzin, to w tym dniu może pracować 2
godziny (jeśli ma powyżej 18 lat)
11. Czas pracy
Młodocianemu przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 48 godzin nieprzerwanego
odpoczynku, który powinien obejmować niedzielę.
W praktyce oznacza to że każda niedziela młodocianego musi być wolna.
12. Czas pracy
Przerwa w pracy młodocianego obejmująca porę nocną powinna trwać nieprzerwanie nie mniej niż
14 godzin.
13.Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

  • Młodociany może być zatrudniony na podstawie umowy o pracę przy wykonywaniu lekkich prac.
  • Wykaz lekkich prac określa pracodawca w regulaminie pracy po uzyskaniu zgody lekarza wykonującego zadania służby medycyny pracy i wymaga zatwierdzenia przez właściwego inspektora pracy

15. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

  • tygodniowy wymiar czasu pracy młodocianego w okresie odbywania zajęć szkolnych nie może przekraczać 12 godzin,
  • w dniu uczestniczenia w zajęciach szkolnych wymiar czasu pracy młodocianego nie możemprzekraczać 2 godzin

16. Zatrudnianie młodocianych w innym celu niż przygotowanie zawodowe

  • w okresie ferii szkolnych nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin w tygodniu,
  • dobowy wymiar czasu pracy młodocianego w wieku do 16 lat nie może jednak przekraczać 6 godzin.

 

 

[ wstecz ]Nauczyciele oraz uczniowie naszej szkoły dzięki firmie SOPRO POLSKA Sp.z o.o. oraz firmie SOLBET Sp. z o.o. (sponsorom miesięcznika "Materiały Budowlane"), mogą korzystać systematycznie z fachowej wiedzy i aktualnych informacji dotyczących nowoczesnych materiałów budowlanych oraz wielu informacji z dziedziny budownictwa.
Dziękujemy firmom za bezpłatną prenumeratę miesięcznika "Materiały Budowlane".

1975 - 2014 © ZSB-I | Grzegorz Radwański pod opieką mgr Marzeny Krauze.